DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników jest Main Brain Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Biskupcu, Biesówko 22, 11-300 Biskupiec, wpisaną do KRS pod numerem 0000651378, NIP: 5272724565, REGON: 366419356
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
3. Administratorem danych osobowych można się skontaktować za pośrednictwem formularza kontaktu na stronie www.winbusinesslab.com
4. Dane Uczestników będą przetwarzane w ramach uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Analizy – w celu identyfikacji Uczestnika Analizy oraz (w razie potrzeby) publicznego podania imienia i nazwiska Uczestnika, nazwy reprezentowanego przez niego podmiotu prawnego, w tym również na stronach internetowych Organizatora i w mediach społecznościowych.
5. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane:
a. w celu przeprowadzenia Analizy oraz udzielenia Uczestnikowi informacji zwrotnej przez e-mail lub telefonicznie.
b. w celach marketingowych.
7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Analizie.
8. Uczestnikom, którzy podają dane osobowe przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. prawo dostępu do danych osobowych,
b. prawo sprostowania danych osobowych,
c. prawo usunięcia danych osobowych,
d. prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
Aby skorzystać z powyższych praw, proszę o kontakt z nami (dane kontaktowe w punkcie 3 powyżej).
9. Uczestnikom Analizy przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Uczestnik Analizy zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska oraz nazwy reprezentowanego podmiotu prawnego w celu informowania (także w mediach) o udziale w Analizie.
11. Organizator oświadcza, iż dane uczestników Analizy będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
12. Dane uczestników Analizy nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem podmiotów reprezentowanych przez Dagmarę Łuczyńską i przewidzianych przepisami prawa.
13. Dane uczestników Analizy będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
14. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych.
15. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
a. przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia
b. utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
c. nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.